adkabsdkasjkdnl

Fundusze Europejskie – nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele

Fundusze Europejskie – nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele

Szkolenie 28.08.2020r.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu on-line z zakresu

Fundusze Europejskie – nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele

Czas trwania szkolenia – 5 godzin dydaktycznych.

Prowadzącym szkolenie będzie Dr Artur Bartoszewicz –

Adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. funduszy europejskich, pomocy publicznej, budżetu zadaniowego, zarządzania projektami i analiz ekonomiczno-finansowych. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013, jak i 2014-2020. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Były ekspert ds. funduszy europejskich PKPP Lewiatan z zadaniami opiniowania programów operacyjnych i ich przydatności dla gospodarki z punktu widzenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców, oceny ich realizacji i wskazywania zagrożeń; popularyzowania wiedzy na temat funduszy, proponowania zmian w procedurach; przygotowywania opinii i stanowisk PKPP w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszy; współpracy z odpowiednimi instytucjami unijnymi oraz monitorowania zamian w polityce spójności UE. Doradca ds. funduszy europejskich z doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcia organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; szkolnictwa wyższego w ramach PO Kapitał Ludzki, oceny wniosków m.in. dla MRR, MPiPS, MNiSzW, PARP, CRZL, MJWPU oraz WUP. Trener przygotowujący administrację w ramach systemu wdrażania, w tym członków Komisji Oceny Projektów instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych. Autor ponad 40 ekspertyz przygotowanych na rzecz administracji rządowej i samorządowej m.in. na rzecz Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i  oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Autor publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim.

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać do dnia 15.08.2020r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!! 

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu)

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu)

Szkolenie 27.08.2020r.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu on-line z Zakresu:

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu)

Czas trwania szkolenia – 5 godzin dydaktycznych.

Prowadzącym szkolenie będzie Dr Artur Bartoszewicz –

Adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. funduszy europejskich, pomocy publicznej, budżetu zadaniowego, zarządzania projektami i analiz ekonomiczno-finansowych. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013, jak i 2014-2020. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Były ekspert ds. funduszy europejskich PKPP Lewiatan z zadaniami opiniowania programów operacyjnych i ich przydatności dla gospodarki z punktu widzenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców, oceny ich realizacji i wskazywania zagrożeń; popularyzowania wiedzy na temat funduszy, proponowania zmian w procedurach; przygotowywania opinii i stanowisk PKPP w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszy; współpracy z odpowiednimi instytucjami unijnymi oraz monitorowania zamian w polityce spójności UE. Doradca ds. funduszy europejskich z doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji
i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcia organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; szkolnictwa wyższego w ramach PO Kapitał Ludzki, oceny wniosków m.in. dla MRR, MPiPS, MNiSzW, PARP, CRZL, MJWPU oraz WUP. Trener przygotowujący administrację w ramach systemu wdrażania, w tym członków Komisji Oceny Projektów instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych. Autor ponad 40 ekspertyz przygotowanych na rzecz administracji rządowej i samorządowej m.in. na rzecz Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Autor publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim.

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 15.08.2020r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!! 

Szkolenie z zakresu Finansów

Szkolenie z zakresu Finansów

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, z następujących tematów

 1.     Kontrola i audyt projektów unijnych – Kompendium dobrych praktyk.

 2.     Księgowość projektów unijnych, kwalifikowalność VAT w projektach oraz kwalifikowalność  wydatków.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 maja br. o godzinie  9.00.

Czas trwania szkolenia – 6 godzin dydaktycznych.

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Jarosław Stankiewicz – Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer , ekspert w dziedzinie księgowości , finansów, kadr i płac. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na stanowiskach: Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego, Kontrolera Finansowego , Dyrektora HR i Prezesa Zarządu.

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 15.05.2020r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!!

Szkolenie z zakresu Zamówień publicznych

Szkolenie z zakresu Zamówień publicznych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, z zakresu Zamówień publicznych,  które odbędzie się w dniu 25 maja br. o godzinie  9.00. Zakres tematów poruszanych podczas szkolenia przedstawia się następująco:

  1. Zamówienia publiczne dla zaawansowanych – sytuacje krytyczne w zamówieniach publicznych okiem organu kontrolującego (omówienie ogólne).
  2. Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie.
  3. Wydatkowanie środków publicznych do 30 tyś euro: organizacja, stosowanie, zasada konkurencyjności- planowanie, procedura dokumentowanie, sprawozdanie.

Czas trwania szkolenia – 6 godzin dydaktycznych.

Prowadzącą szkolenie będzie Pani Magdalena Michałowska – Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca – certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007 W- wa (realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu finansowanego z środków UE).

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 15.05.2020r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Liczba uczestników szkolenia ograniczona!!!