Subregion PółnocnyDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.subregion-polnocny.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, w których nie umieszczono napisów – będą one sukcesywnie dodawane. (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).
Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.
Na stronie internetowej występują niejasne cele linków.
Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Stępień , e-mail: astepien@subregion-polnocny.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 788 302 232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego z siedzibą w Częstochowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego z siedzibą w Częstochowie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego z siedzibą w Częstochowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego z siedzibą w Częstochowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego z siedzibą w Częstochowie mieści się w następującej lokalizacji:

Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1

Do lokalu prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Szymanowskiego. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego. Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego mieści się na parterze. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest domofon. Dla osób na wózkach przystosowany jest korytarz i pomieszczenia na terenie Biura. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W lokalu znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Szymanowskiego oraz 1 na dziedziniec wewnętrzny. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.