Subregion PółnocnyDziałalnośćPorozumienia/Listy intencyjne

Porozumienia/Listy intencyjne

Działalność

Porozumienia/Listy intencyjne

2023

Porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji Instrumentu ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Pobierz

2020

Porozumienie z dnia 07.12.2020r pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego a Częstochowskim przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pobierz

Aneks nr 1 z dnia 30.12.2020 do Porozumienia z dnia 07.12.2020r pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego a Częstochowskim przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pobierz
Porozumienie z dnia 14.05.2020r o współpracy na rzecz realizacji projektu partnerskiego planowanego do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacj, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Pobierz
Porozumienie z dnia 14.05.2020r podpisane z Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Częstochowie dotyczące współpracy w celu wspólnej organizacji i realizacji przedsięwzięć dla stron Porozumienia

Pobierz
Porozumienie z dnia 10.03.2020r dotyczące współpracy w celu wzmocnienia pozycji Subregionu Północnego, Południowego, Zachodniego oraz Centralnego wobec administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego jak również innych JST i organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą

Pobierz
List intencyjny z dnia 28.02.2020r podpisany ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów dotyczący współpracy w celu wspólnej organizacji przedsięwzięć dla członków Związku

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie uściślenia współpracy jednostek samorządu terutorialnego z terenu SPn Woj. Śl. celem wdrażaniaRIT w latach 2021-2027

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. rozwoju gospodarki wodno-ściekowej

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. ochrony dziedzictwa kulturowego

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. adaptacji do zmian klimatu

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. poprawy jakości powietrza

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego, infrastruktury szkolnictwa zawodowego

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. obszarów zdegradowanych

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. gospodarki odpadami

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. rozwoju cyfrowych usług publicznych

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. rozwoju turystyki

Pobierz
List intencyjny z dnia 12.09.2019r - w zakresie współpracy JST SPn Woj. Śl. projektów dot. utworzenia sieci ścieżek rowerowych

Pobierz