Działalność

Szkolenia

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, które odbędzie się w dniu 03-02-2021r.

Szkolenie poprowadzą Joanna WisłaPłonka oraz Dominika Ostrowska z Kancelarii Radców Prawnych CASUS

Tematyka szkolenia:

1.  Jak przygotować SWZ?

– Opis przedmiotu zamówienia

– Przedmiotowe środki dowodowe (nowe zasady składania)

-Termin wykonania zamówienia 

-Warunki udziału w postępowaniu

-Podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu

-Podmiotowe środki dowodowe

-Wskazanie środków komunikacji elektronicznej /przykładowe 

zapisy dotyczące MINIPORTALU/

-Termin związania ofertą (nowe zasady)

-Termin składania i otwarcia ofert (brak jawnego otwarcia ofert)

-Kryteria oceny ofert

-Wadium

-Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

-Wizja lokalna (fakultatywna i obligatoryjna)

-Klauzule społeczne

2.     Jak przygotować ogłoszenie o zamówieniu?

3.     Jak przygotować wzór umowy?

Link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie zostanie przesłany do uczestników szkolenia co najmniej na dwa dni przed szkoleniem. Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać do dnia 29.01.2021r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl