Grupy robocze

Działalność

Grupy robocze

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz podpisanego w dniu 12 września 2019 roku w Ustroniu listu intencyjnego w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu północnego województwa śląskiego, Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w dniu 1 czerwca 2020 roku w drodze uchwał powołał 6 grup roboczych. Celem każdej z grupy jest koordynowanie prac związanych z wdrażaniem działań dotyczących rozwoju kluczowych projektów na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, dzięki którym zwiększy się atrakcyjność i jakość przestrzeni na rzecz efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dla wszystkich gmin członkowskich należących do Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

W dniu 5 października 2022 roku Zarząd Związku powołał Komisję ds. współpracy i partnerstwa będącą ciałem opiniodawczo – doradczym w procesie opracowania i wdrażania oraz monitorowania Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030.

Dodatkowo w dniu 8 lutego 2024 roku Związku powołał grupę roboczą  ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju SPn, której celem jest przekazywanie niezbędnych informacji dla gromadzenia danych na potrzeby prowadzenia procesu monitoringu Strategii.

Rok 2024

Rok 2022

Rok 2021

1. Grupa rowerowa ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

W dniu 28 października 2021r. w Częstochowie odbyło się spotkanie członków gr. roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Woj. Śląskiego w związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją polityki rowerowej woj. śląskiego

Protokół ze spotkania gr. roboczej 28.10.2021r.

Pobierz

W dniach 13-14 września 2021r. odbyły się wyjazdowe warsztaty dedykowane członkom Związku Gmin i Powiatów Subregion Północnego Województwa Śląskiego. Uczestnicy warsztatów odbyli przejazd rowerami bardzo malowniczą trasą na odcinku Częstochowa- Żarki. Część trasy biegła przez tereny Natura 2000 (przełom Warty). Następnie odbyła się część teoretyczna warsztatów, w ramach której omówiono przebieg trasy rowerowej nr 17 zaprojektowanej przez Śląską Organizację Turystyczną. Gminy Subregionu Północnego mogły również zgłaszać wnioski i sugestie dotyczące przebiegu regionalnych tras rowerowych nr 6 i 609, które to trasy będą zaprojektowane przy udziale Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Zdjęcia z trasy ścieżki rowerowej są dostępne tutaj

Protokół ze spotkania wyjazdowego gr. roboczej 13-14.09.2021r.

Pobierz

Spotkanie wyjazdowe gr. roboczej 13-14.09.2021r. ( agenda )

Pobierz

Trasa ścieżki rowerowej

Pobierz

W dniu 24 czerwca 2021r. o godzinie 8.00 pod hotelem "Kinga" ul. Nadrzeczna 35 w Żarkach Letnisko odbyła się zbiórka osób z rowerami z gr. roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych. Po zostawieniu przez uczestników bagaży i samochodów, bus dowiózł uczestników wraz rowerami do Częstochowy - stacja Dworzec Raków (węzły przesiadkowe) skąd grupa rowerowa wyruszyła do następnego miejsca zbiórki, zgodnie z trasą ustaloną przez Koordynatora Grupy ( poniżej link do trasy ścieżki rowerowej ). Po dotarciu do miejsca docelowego w Żarkach Letnisko odbyła się I-wsza część warsztatów nt. przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Subregionu Północnego, natomiast II część warsztatów odbyła się w dniu 25 czerwca 2021r. W trasie rowerowej oraz warsztatach uczestniczyli goście: oficer rowerowy woj. śląskiego ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele z gmin Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz pracownicy biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.

Zdjęcia z trasy ścieżki rowerowej są dostępne tutaj

Spotkanie wyjazdowe gr. roboczej 24-25.06.2021r. ( agenda )

Pobierz

Trasa ścieżki rowerowej

Pobierz

Uchwała Zarządu Związku nr 18/2021 z dnia 28.06.2021r. ws. aktualizacji składu grupy roboczej

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2021 - zaktualizowany skład grupy roboczej

Pobierz

Prezentacja ze spotkania gr. roboczej 21.05.2021r.

Pobierz

Protokół ze spotkania gr. roboczej 21.05.2021r.

Pobierz

Protokół ze spotkania gr. roboczej w dniu 21.01.2021r.

Pobierz
2. Grupa robocza ds. rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Protokół ze spotkania w dniu 2.11.2022

Pobierz

Protokół ze spotkania w dniu 30.09.2022

Pobierz

Protokół ze spotkania w dniu 8.07.2022

Pobierz
6. Grupa robocza ds. polityki społecznej na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Planowany termin spotkania gr. roboczej ( w trakcie ustalania )

Pobierz

Rok 2020