IOD

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom na podstawie umów powierzenia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, w określonych przypadkach jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody i stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na korespondencję. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszono przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.