Klastry

Ustawa o OZE definiuje Klaster Energii, jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie to definiuje kwestie dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Klaster reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.

Podstawowe obszary funkcjonowania Klastra:

  • ograniczenie niskiej emisji na terenie jednostek samorządu terytorialnego będących jednocześnie członkami Klastra;
  • zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego;
  • rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej;
  • edukacja ekologiczna w zakresie OZE;
  • podniesienie świadomości ekologicznej;
  • wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią (ICT i OT);
  • realizacja inwestycji w obszarze energetyki cieplnej oraz elektrycznej;
  • bilansowanie energii w ramach Klastra;
  • współpraca z partnerami w tym technologicznymi.

Misja Klastra Energii:

współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii.