Klastry

Ustawa o OZE definiuje Klaster Energii, jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie to definiuje kwestie dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Klaster reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.

Podstawowe obszary funkcjonowania Klastra:

  • ograniczenie niskiej emisji na terenie jednostek samorządu terytorialnego będących jednocześnie członkami Klastra;
  • zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego;
  • rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej;
  • edukacja ekologiczna w zakresie OZE;
  • podniesienie świadomości ekologicznej;
  • wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią (ICT i OT);
  • realizacja inwestycji w obszarze energetyki cieplnej oraz elektrycznej;
  • bilansowanie energii w ramach Klastra;
  • współpraca z partnerami w tym technologicznymi.

Misja Klastra Energii:

współpraca inwestycyjna, naukowa i badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

Z życia Klastrów Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Klastry energii ważne dla rożnych grup interesariuszy – spotkanie informacyjne

W dniach 12 i 13 września br. Lider Klastra wraz z Koordynatorem Klastra
zorganizowali spotkania informacyjne dla różnych grup interesariuszy.
Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele jednostek miejskich, którzy
licznie przybili na spotkania organizowane w ramach każdego z Klastrów
Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, zapoznali się
z zasadami funkcjonowania Klastrów oraz możliwościami jakie daje
przystąpienie do nich.

Koordynator podkreślił także znaczenie Klastrów w aspekcie
niestabilnego rynku energii, z którym w najbliższych miesiącach
przyjdzie nam się zmierzyć.


————————–

W dniach 20-21 czerwca 2022r. w Jaroszowicach koło Wadowic,  odbyło się Spotkanie Klastrów Energii  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedyskutować kwestii rozwoju idei Klastrów Energii, możliwości pozyskania dofinansowania z KPO i źródeł zewnętrznych m.in. na realizację inwestycji w OZE. Eksperci przedstawili także szanse wynikające z utworzenia spółdzielni energetycznych. To był dobrze wykorzystany czas na zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń w kontekście radzenia sobie z niestabilnym rynkiem energii.

Członkowie Klastrów dyskutowali także o korzyściach dla poszczególnych gmin jak i całego subregionu, które niesie za sobą przynależność do tego gremium. Postrzegają Klaster jako narzędzie służące  zapewnieniu  lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w subregionie.