Subregion PółnocnyAktualnościBez kategorii25 października do 30 listopada 2022r. – Konsultacje społeczne projektu pn. Strategia Rozwoju Subregionu Północnego

25 października do 30 listopada 2022r. – Konsultacje społeczne projektu pn. Strategia Rozwoju Subregionu Północnego

25 października do 30 listopada 2022r. – Konsultacje społeczne projektu pn. Strategia Rozwoju Subregionu Północnego

Na podstawie art. 10g  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,   oraz na podstawie art. 29, art. 39, art.  40  i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii.

Projekt Strategii opracowywany jest przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na podstawie uchwały nr 4/2022 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych z gmin i powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Obszar Subregionu Północnego obejmuje 34 jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminę Miasto Częstochowa, Powiat Częstochowski, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski, Gminę Kłobuck, Miasto Myszków, Miasto Blachownię, Gminę Krzepice, Gminę Koniecpol, Gminę i Miasto Koziegłowy, Gminę Żarki, Gminę Dąbrowa Zielona, Gminę Janów, Gminę Kamienica Polska, Gminę Kłomnice, Gminę Konopiska, Gminę Kruszyna, Gminę Lelów, Gminę Lipie, Gminę Miedźno, Gminę Mstów, Gminę Mykanów, Gminę Niegowa, Miasto i Gminę Olsztyn, Gminę Opatów, Gminę Panki, Gminę Poczesna, Gminę Popów, Gminę Poraj, Gminę Przyrów, Gminę Przystajń, Gminę Rędziny, Gminę Starcza i Gminę Wręczyca Wielka.

Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 z prognozą oddziaływania na środowisko projektu tej Strategii wraz z inną dokumentacją dostępny jest elektroniczne w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Związku https://bip.subregion-polnocny.pl w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 25.10.2022 r. do 30.11.2022 r. w następujących formach:

  1. otwartych spotkań konsultacyjnych: 3 listopada 2022r – spotkanie rozpocznie się od godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala sesyjna nr 150 – zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w tym mieszkańcy, organizacje przedsiębiorców, przedstawiciele sektora NGO, związków zawodowych  z obszaru Subregionu Północnego Woj. Śląskiego oraz 24 listopada 2022r. – spotkanie rozpocznie się od godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala sesyjna nr 150 – zaproszeni są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego należących do Subregionu Północnego Woj. Śląskiego
  2. elektronicznej  – wysyłając wiadomość  e-mail na adres: biuro@subregion-polnocny.pl. W temacie należy wpisać „Konsultacje – Strategia Rozwoju Subregionu Północnego”
  3. pisemnej – pocztą tradycyjną na adres: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego, Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1
  4. ustnej – w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego,  Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem formularza. Formularz zgłaszania wniosków i uwag dostępny jest w formie elektronicznej w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Związku https://bip.subregion-polnocny.pl w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie Związku https://www.subregion-polnocny.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Związku https://bip.subregion-polnocny.pl w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 1.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach. Zapraszamy także na otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 3 i 24 listopada 2022r.

Jakie cechy Twoim zdaniem powinien posiadać Subregion Północy aby był warto w nim mieszkać, inwestować, wypoczywać.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SUBREGION PÓŁNOCNEGO DO UDZIAŁU W ANKIECIE – Twoje opinie są dla nas ważne https://www.interankiety.pl/f/LNaRY9rE

Pliki do pobrania

https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2022/10/Uchwala-nr-20.2022-z-dn.17.10.2022-2.pdf

https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2022/10/Projekt-Strategii-Rozwoju-SPn.pdf

https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2022/10/Prognoza-Oddzialywania-na-Srodowisko-1.pdf

https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2022/10/Opinia-SANITARNA.pdf

https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2022/10/Opinia-RDOS.pdf

https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2022/10/Formularz-zgloszeniowy.doc

https://www.subregion-polnocny.pl/wp-content/uploads/2022/10/RODO.pdf