Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiProjekt „Bezpieczeństwo i ergonomia w Biurze Związku” realizowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Bezpieczeństwo i ergonomia w Biurze Związku” realizowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Bezpieczeństwo i ergonomia w Biurze Związku” realizowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej
Okres realizacji: 1.08.2023 – 30.11.2023
Beneficjent: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 1, NIP: 5732916706 , REGON: 385203472

Całkowita wartość projektu: 67 375, 00 PLN
Wydatki kwalifikowalne:       67 375, 00 PLN
Kwota dofinansowania:         57 268, 75 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 57 268,75 PLN

Główny cel projektu: eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej pracowników w miejscu pracy, poprzez modernizację stanowisk pracy oraz udział pracowników w szkoleniach w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Częstochowie

Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 6 osób