PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Mapa powiatu Kłobuckiego

Ikony ułatwienia dostępu

Co to jest SUMP ?

Plan Zrównoważonej Mobilności to strategiczny plan stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny.

Jest to długoterminowa  strategia planowania  przyjaznego transportu oraz maksymalnego wykorzystania infrastruktury dostępnej w miastach, gminach i powiatach. Obejmuje m.in. analizę stanu obecnego, budowanie wizji, ustanawianie celów, aktywne komunikowanie, monitoring oraz ocenę wniosków i doświadczeń.

Co zawiera SUMP?

W dokumencie znajdziemy informacje dotyczące wspierania ruchu pieszego oraz indywidualnego transportu niezmotoryzowanego jak również niskoemisyjnych form transportu jako przeciwieństwo dotychczasowego planowani z myślą tylko i wyłącznie o samochodach. Strategia będzie łączyć wszystkie dostępne środki transportu, ale zawsze nacisk będzie położony na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców. W dokumencie określone zostaną cele, które poprzez określone działania zmierzają do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
i poprawy jakości życia mieszkańców.

Jaki obszar obejmuje SUMP?

SUMP obejmie obszar całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, a więc nie tylko miasto Częstochowę, ale i jego obszar funkcjonalny obejmujący wszystkie gminy
i powiaty wchodzące w jego skład. Dzięki wspólnej wizji i planowaniu będzie możliwość osiągnięcia synergii na całym obszarze Subregionu i polepszenia warunków dla rozwoju i życia mieszkańców.

Kto przygotowuje SUMP?

W pracach nad Planem udział biorą eksperci z zakresu transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiciele samorządów zrzeszonych w grupach roboczych Subregionu Północnego. Duży nacisk położony jest także na zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin i powiatów.

Wykonanie SUMP jest możliwe dzięki pilotażowi organizowanemu w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Korzyści płynące z planowania mobilności:

 • Korzyści dla zdrowia i środowiska
 • Poprawa mobilności i dostępności
 • Poprawa wizerunku gmin
 • Decyzje władz poparte przez mieszkańców i interesariuszy
 • Efektywna realizacja inwestycji
 • Lepsza integracja w Subregionu
 • Poprawa konkurencyjności gmin i dostępu do funduszy zewnętrznych
 • Lepsza jakość życia

Konsultacje z interesariuszami

 • 15.01.2021 Warsztat 1 – Włodarze i urzędnicy (część wspólna)
 • 15.02.2021 Warsztat 2 – Urzędnicy i kluczowe grupy interesariuszy (powiat myszkowski)
 • 17.02.2021 r. Warsztat 3 – Urzędnicy i kluczowe grupy interesariuszy (Częstochowa oraz powiat częstochowski)
 • 17.03.2021 r. Warsztat 4 – Urzędnicy i kluczowe grupy interesariuszy (powiat kłobucki oraz podsumowanie dla wszystkich)

Dokumenty do pobrania

 • moja prezentacja SUMP
 • stary SUMP Częstochowa
 • zachowania transportowe
 • mapa subregionu
 • Strategia SP
 • Plan transportowy Częstochowy
 • Plan Transportowy Województwa
 • warsztaty 1-4