Rozwój ZIT

Rozwój ZIT

Działanie 9.2 Rozwój ZIT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru projektu „9.2 Rozwój ZIT – rozwój ZIT Subregionu Północnego 2024 (etap I)”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Priorytet IX. Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny.

Działanie 9.2 Rozwój ZIT.

Całkowita wartość projektu: 759 407.64 PLN
Kwota dofinansowania:  645 496.49 PLN

Okres realizacji: 2024-01-01 – 2024-12-31

Celem projektu jest wdrożenie Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku z udziałem instrumentu ZIT, inicjowanie i koordynowanie działań rozwojowych na obszarze Subregionu oraz animowanie i koordynowanie realizacji projektów wynikających ze Strategii.

Zakładanym rezultatem realizacji projektu jest osiągniecie celów strategicznych sformułowanych w Strategii, a tym samym rozwój terytorialny Subregionu Północnego . Działania projektowe obejmą m.in. zarządzanie strategią ponadlokalną oraz listą projektów tj. jej aktualizację, wdrażanie, monitorowanie i ocenę; wzmocnienie koordynacji działań rozwojowych na rzecz zwiększenia podaży i jakości projektów zintegrowanych oraz komplementarnych, wzmocnienie potencjału JST w subregionie w zakresie kompetencji do zarządzania rozwojem w wymiarze ponadlokalnym oraz inicjowanie i animowanie partnerstw w zakresie rozwiązywania wspólnie zdiagnozowanych problemów i celów rozwojowych subregionu. Projekt przewiduje również wspieranie gmin w szerszym włączeniu mieszkańców w procesy rozwojowe.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 4 zadania:

1. Zarządzanie i wdrażanie działań rozwojowych;

2. Działania informacyjno-promocyjne w zarządzaniu rozwojem ponadlokalnym;

3. Wymiana doświadczeń, spotkania i działania szkoleniowe;

4. Obsługa ekspercka.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie