Zgromadzenie

O stowarzyszeniu

Zgromadzenie

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Związku. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą gminy i powiaty znajdujące się na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie Statutu i jego zmian;
b) uchwalanie ramowego planu działalności Związku;
c) rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Organom Związku z wykonania przez nich obowiązków;
d) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Związku za ubiegły rok;
e) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Związku oraz innych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, jak również uzupełnianie składu tych organów;
f) uchwalanie rocznego planu finansowego Związku;
g) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich;
h) podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
i) określanie ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Związku;
j) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków;
k) zatwierdzanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
m) rozpatrywanie odwołań członków stowarzyszenia od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia członka Zarządu;
n) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Związku;
o) przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Północnego i jej aktualizacji;
p) przyjęcia innych dokumentów strategicznych dla subregionu, w tym strategii ponadlokalnej w zakresie perspektywy finansowej 2021-2027 i jej aktualizacji;
q) dokonywanie autentycznej wykładni postanowień Statutu;
r) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków przez inne postanowienia Statutu.

Obecnie, wszystkie z 34 gmin i powiatów znajdujących się na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego mają swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu Członków.