Informacje ogólne

O stowarzyszeniu

Informacje ogólne

Stowarzyszenie pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie to zrzeszenie wszystkich tj. 34 gmin i powiatów z obszaru Subregionu Północnego. Związek formalnie funkcjonuje od 3 stycznia 2020 roku. Głównymi celami stowarzyszenia są:

a) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju;
b) ochrona wspólnych interesów członków Związku;
c) współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027;
d) wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju powiatów i gmin należących do Związku;
e) wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
f) poprawa jakości środowiska kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu;
g) współdziałanie przy zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych;
h) wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych;
i) rozwijanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
j) poprawa jakości środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i ochrony różnorodności biologicznej;
k) rozbudowa, integracja oraz unowocześnianie systemu transportowego i komunikacyjnego w subregionie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego w głównych węzłach;
l) budowa subregionalnej sieci tras rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym;
m) wsparcie członków Związku przy działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu;
n) wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno- gospodarczych;
o) upowszechnianie walorów turystycznych Subregionu Północnego oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju bazy rekreacyjno – turystycznej;
p) stymulowanie i wspieranie rewitalizacji na obszarze subregionu;
q) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Bieżącą działalnością Związku kieruje Dyrektor Biura, który:

  • wykonuje uchwały Zarządu;
  • realizuje decyzje podjęte przez Przewodniczącego i Zarząd;
  • kieruje pracą Biura Związku;
  • przygotowuje posiedzenia Zarządu;
  • realizuje ramowy plan działalności Związku oraz roczny plan finansowy Związku pod stałym nadzorem Zarządu.

Funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Biura sprawuje Przewodniczący Związku lub wyznaczona przez niego osoba. Dyrektor Biura wykonuje czynności pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku. Pracownicy Biura podlegają służbowo Dyrektorowi Biura. Przewodniczący lub Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura do podpisywania dokumentów w przypadkach i zakresie określonych w upoważnieniach.

Adres do korespondencji/siedziba:
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie.
ul. Karola Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Telefon
tel. 788 302 232
E-mail:
biuro@subregion-polnocny.pl

NIP/REGON:
NIP: 5732916706
REGON: 385203472
Numer konta bankowego:
95 1600 1462 1893 2715 2000 0001