Komisja rewizyjna

O stowarzyszeniu

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 5 lat. Komisję Rewizyjną tworzą przedstawiciele trzech gmin z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, po jednym dla terenu każdego z tych powiatów.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu pod względem celowości gospodarowania, jak również zgodności podejmowanych działań z postanowieniami prawa i Statutu, przedkłada Walnemu Zebraniu Członków wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Walne Zebranie Członków

Sylwia Szymańska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Tomasz Osiński
Członek Komisji Rewizyjnej

Jacek Ślęczka
Członek Komisji Rewizyjnej