adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: ekurbiel

Niezależność energetyczna w ramach Klastra Energii – Sierpc 8 sierpnia 2022r.

Niezależność energetyczna w ramach Klastra Energii – Sierpc 8 sierpnia 2022r.

W dniach 8-9 sierpnia 2022 r. w Sierpcu, odbyła się druga z cyklu ,,Niezależność energetyczna w ramach Klastra Energii”, której organizatorem była firma DOEKO Group sp. z o.o. – Koordynator Klastrów Energii Subregionu Północnego.

W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Lidera Klastrów Energii – Koordynatorzy Klastrów Energii Aglomeracji Częstochowskiej, Powiatu Częstochowskiego, Powiatu Kłobuckiego oraz Powiatu Myszkowskiego.

Konferencja stanowiła okazję do inspirującej wymiany myśli, doświadczeń oraz było skarbnicą wiedzy w tematach związanych z funkcjonowania powstałych i powstających Klastrów Energii.

Subregion PółnocnyArtykuły według: ekurbiel

Spotkanie Forum Subregionów Województwa Śląskiego

Spotkanie Forum Subregionów Województwa Śląskiego

W dniu 13 maja br. w Rybniku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Subregionów Województwa Śląskiego. Przedstawiciele wszystkich Związków Subregionalnych z obszaru naszego województwa omawiali wymiar terytorialnego wsparcia ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Dyskusja dotyczyła głównie odejścia od administracyjnej roli Związków na rzecz zwiększenia kompetencji do zarządzania rozwojem w wymiarze ponadloklanym, poprawy jakości projektów, w tym zwiększenia podaży projektów zintegrowanych i partnerskich. Planowane są kolejne spotkania członków Forum w celu szybkiego przygotowania inwestycji w Subregionach gwarantującego sprawne i skuteczne wydatkowanie środków unijnych.

Subregion PółnocnyArtykuły według: ekurbiel

Zaproszenie do prac nad Strategią Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Zaproszenie do prac nad Strategią Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Szanowni Państwo,

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego obejmujący 34 jednostki samorządu terytorialnego opracowuje projekt Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Subregion Północny Województwa Śląskiego obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego:

Gmina Miasto Częstochowa, Powiat Częstochowski, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski, Gmina Kłobuck, Miasto Myszków, Miasto Blachownia, Gmina Krzepice, Gmina Koniecpol, Gmina i Miasto Koziegłowy, Gmina Żarki, Gmina Dąbrowa Zielona, Gmina Janów, Gmina Kamienica Polska, Gmina Kłomnice, Gmina Konopiska, Gmina Kruszyna, Gmina Lelów, Gmina Lipie, Gmina Miedźno, Gmina Mstów, Gmina Mykanów, Gmina Niegowa, Gmina Olsztyn, Gmina Opatów, Gmina Panki, Gmina Poczesna, Gmina Popów, Gmina Poraj, Gmina Przyrów, Gmina Przystajń, Gmina Rędziny, Gmina Starcza i Gmina Wręczyca Wielka.

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zawierać będzie cele rozwoju obszaru oraz część wdrożeniową opisującą realizację ZIT na obszarze Subregionu Północnego, będzie zatem pełniła funkcję strategii ZIT.

Jednym z warunków Strategii ZIT jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem dokumentu.

Tym samym przygotowywany przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

  • Społeczeństwa obywatelskiego
  • Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
  • Promowanie włączenia społecznego
  • Praw podstawowych
  • Praw osób z niepełnosprawnościami
  • Równości i niedyskryminacji
  • Nauki
  • Kultury
  • Przedsiębiorczości

Od partnerów oczekuje się zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na dokumencie, który będzie wynikiem szerokiego dialogu oraz partnerskiej współpracy szerokiego grona partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru funkcjonalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Główną formą współpracy będzie zgłaszanie uwag do przekazanego przez Związek Subregionu do partnerów projektu Strategii.

W związku z powyższym zachęcamy partnerów społeczno-gospodarczych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie do wsparcia naszych działań i zgłoszenia chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu. Wskaże nam to pożądany kierunek działania i przyczyni się do rozwiązywania problemów i wspólnego skoordynowanego zaspakajania potrzeb Subregionu.

Zgłoszenie uczestnictwa w procesie współtworzenia i konsultacji Strategii Subregionu można dokonać poprzez wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej.

Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 15.05.2022 r.

Poniżej link do kwestionariusza https://www.interankiety.pl/f/n9X14Do6