adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiRUSZYŁA REKRUTACJA NABORU DO PROJEKTU „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

RUSZYŁA REKRUTACJA NABORU DO PROJEKTU „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

RUSZYŁA REKRUTACJA NABORU DO PROJEKTU „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

Ogłasza się nabór do projektu „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym w 33 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 1 jednostce budżetowej samorządu terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników/c w zakresie świadczonych przez nich usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, w tym kompetencji cyfrowych oraz w zakresie zielonej gospodarki.

W projekcie zaplanowano 4 zadania, w ramach których realizowane będą szkolenia i studia podyplomowe oraz działania promocyjno-informacyjne, rekrutacja, monitoring na obszarze Gminy Miasto Częstochowa, oraz na obszarze powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego.

Grupę docelową stanowi: 1031 pracowników/pracownic, w tym 803 Kobiet i 228 Mężczyzn zatrudnionych  w 33 urzędach jednostek gminnych i powiatowych oraz w 1 jednostce budżetowej, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych na podstawie wyboru lub powołania lub umowy o pracę.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 13 do 28 maja 2024r.

Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiProjekt „Bezpieczeństwo i ergonomia w Biurze Związku” realizowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Bezpieczeństwo i ergonomia w Biurze Związku” realizowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Bezpieczeństwo i ergonomia w Biurze Związku” realizowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej
Okres realizacji: 1.08.2023 – 30.11.2023
Beneficjent: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 1, NIP: 5732916706 , REGON: 385203472

Całkowita wartość projektu: 67 375, 00 PLN
Wydatki kwalifikowalne:       67 375, 00 PLN
Kwota dofinansowania:         57 268, 75 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 57 268,75 PLN

Główny cel projektu: eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej pracowników w miejscu pracy, poprzez modernizację stanowisk pracy oraz udział pracowników w szkoleniach w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Częstochowie

Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 6 osób

Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiSPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021—2027 z perspektywą do 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021—2027 z perspektywą do 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko